Buďte s námi v kontaktu

Všeobecné obchodní podmínky

Zkráceně pro zákazníky: 

Chcete upravit objednávku a nevíte jak?

Pokud jste zapomněli do objednávky přidat některé druhy rostlin, nebo byste rádi provedli změny objednávky rádi Vám vyhovíme. Je však nutné provést změny přes náš e-shop na základě následujících instrukcí:

Přidání rostlin do objednávky: Pro přidání jedné nebo více položek do objednávky prosím vytvořte novou objednávku a do komentáře napište číslo původní objednávky, ke které budete chtít položky přiřadit.

Odebrání a přidání rostlin: Rozsáhlejší úpravy objednávky budou realizovány tak, že vytvoříte zcela novou objednávku a předchozí stornujete e-mailem. Velmi nám tím ulehčíte organizaci objednávek.

Z organizačních důvodů jsou poslední úpravy objednávek možné vždy do čtvrtka do 12:00. Každý čtvrtek odpoledne zasíláme zákazníkům e-mailem oznámení o chystané expedici objednávky. Pokud Vám toto oznámení ještě nebylo zasláno, je úprava objednávky stále možná.

Kdy začínáme zasílat rostliny?

Rostliny zakoupené v našem internetovém obchodu začínáme zasílat 2. dubna. U každého produktu naleznete datum jeho dostupnosti. V případě, že budou v objednávce rostliny s různými daty dostupnosti, budeme objednávku expedovat po jejím úplném vykrytí.

Které dny v týdnu zasíláme?

Abychom zachovali co nejvyšší kvalitu rostlin a ujistili se, že k Vám rostliny dorazí v co nejkratším čase, zasíláme balíky pouze od pondělí do středy.

Jak Vám rostliny doručíme?

Rostliny zasíláme kurýrní službou DPD nebo si je můžete vyzvednou osobně v předem domluvený termín v našem zahradnictví. V takovém případě navíc získáte slevu 10% při vyzvednutí zásilky.

Jak rostliny chráníme při transportu?

Každá rostlina je označena jmenovkou a zabalena samostatně do ochranného boxu, který ji chrání před poškozením při přepravě. Tyto boxy jsme sami vyvinuly, aby ochrana rostlin byla co nejvyšší. Díky prodyšnému materiálu se rostliny při přepravě nezapařují a přebytečnou vlhkost absorbuje obal. Cena těchto přepravních boxů je již zahrnuta v ceně rostliny.

Jakým způsobem dostanu informace o zásilce?

O stavu Vaší zásilky Vás budeme informovat prostřednictvím emailu a prostřednictvím SMS. Zásilku můžete také sledovat pomocí aplikace DPD Kurýr na www.dpdkuryr.cz

Doručení objednávky

Zásilka bude doručena na adresu uvedenou v objednávce. Při převzetí objednávky prosíme o kontrolu stav obalu zásilky. 

Vybalení zásilky

Po otevření zásilky vybalte jednotlivé rostliny z jejich obalu, umístěte je na světlé místo a proveďte mírnou zálivku. Jelikož jsou rostliny přepravovány delší dobu ve tmě, vyvarujte se jejich okamžitému umístění na přímé slunce, jehož vlivem by mohlo dojít k jejich poškození. 

Výsadba rostlin

Balkonové a záhonové rostliny jsou, zejména v jarním období, velmi citlivé k nízkým teplotám, proto se vyvarujte jejich časnému umístění do venkovních prostor. Nejvhodnější termín pro výsadbu těchto rostlin ven je 15. květen. Dřívější výsadbu nedoporučujeme.

Jak postupovat při poškození zásilky?

Pokud se Vám bude zdát obal zásilky poškozený, zásilku otevřete přímo před dopravcem. V případě poškození zásilky s přepravcem sepište reklamační protokol. 
O této skutečnosti nás okamžitě informujte emailem, telefonicky nebo prostřednictvím reklamačního formuláře na našem webu a připojte fotografii stavu zásilky (obalu i obsahu).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Obchodní podmínky: 

společnost
Zahradnictví Eden – Jana Nguyenová
se sídlem Souňov 58, 286 01 Čáslav

identifikační číslo: 49541889 umístěného na internetové adrese www.zahradnictvi-eden.cz

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky(dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Zahradnictví Eden - Jana Nguyenová,Souňov 58, PSČ 286 01, identifikační číslo: 49541889, (dále jen „prodávající“)upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnostismluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dálejen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou(dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněnéna internetové adrese www.zahradnictvi-eden.cz (dále jen „webovástránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webovérozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky senevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží odprodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zbožív rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonupovolání.

1.3.      Ustanovení odchylná odobchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupnísmlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodníchpodmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodnípodmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřítv českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínekmůže prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva apovinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.      Veškerá prezentace zbožíumístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakterua prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.      Webové rozhraní obchoduobsahuje informace o zboží (rostlinách), a to včetně jeho popisu,uvedení cen jednotlivého zboží a návodu na pěstování. Uvedené ceny jsou cenykonečné, včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávajív platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraníobchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupnísmlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží (cena za dopravu a dobírku). Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedenéve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4.      Pro objednání zboží zvolíkupující konkrétní zboží, které chce objednat, a vyplní objednávkový formulářve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejménainformace o:

2.4.1.   objednávaném zboží, včetně jeho množství(kupující zvolí množství objednávaného zboží a poté jej „přidá“ doelektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2.   o nákladech spojených s dodánímzboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5.      Při objednávání zbožíje kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Předodesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnitúdaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnostkupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat doobjednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko„Odeslat“, čímž kupující mj. vyjadřuje souhlas s těmito obchodnímipodmínkami. Odeslání objednávky je podmíněno souhlasem kupujícího s těmitoobchodními podmínkami. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považoványza správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdrženíkupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty(e-mail) kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresakupujícího“).

2.6.      Prodávající je vždyoprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupníceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečnépotvrzení objednávky (například písemně, e-mailem či telefonicky).

2.7.      Smluvní vztah meziprodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), ježje prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresuelektronické pošty kupujícího.

2.8.      Kupující souhlasí spoužitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Nákladyvzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálkuv souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetovépřipojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemžtyto náklady se neliší od základní sazby.

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.      Cenu zboží a případnénáklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy hradí kupující v hotovosti nadobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (platbu od kupujícího přebíráDirect Parcel Distribution CZ s. r. o.).

3.2.      Společně s kupnícenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dálekupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3.      Prodávající nepožaduje odkupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanoveníčl. 3.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zbožípředem.

3.4.      Kupní cena je splatná připřevzetí zboží.

3.5.      Prodávající je oprávněn,zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnémupotvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě předodesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku senepoužije.

3.6.      Případné slevy z cenyzboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1.      Do 14 dnů má kupujícív souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právoodstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

4.2.      Kupující má právoodstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího podni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmezboží nebo, v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem  je několik druhůzboží nebo dodání několika částí, ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetíosoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží.

4.3.      Pro účely uplatnění právana odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovatprodávajícího, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisemzaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).

4.4.      Aby byla dodržena lhůtapro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy předuplynutím příslušné lhůty.

4.5.      Pokud kupující odstoupíod smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnůode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy,všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů nadodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícímzvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardníhododání nabízený prodávajícím).

4.6.      Platbu vrátí prodávajícíaž po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět,podle toho, co nastane dříve.

4.7.      Kupující zašle zboží bezzbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení odsmlouvy, zpět nebo jej předá prodávajícímu na adrese: Zahradnictví Eden – Jana Nguyenová,Souňov 58, 286 01 Čáslav. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupujícíodešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

4.8.      V případě odstoupenínese přímé náklady spojené s vrácením zboží kupující.

4.9.      Kupující odpovídá pouzeza snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem,než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jehofunkčnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněnjednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení přijatého peněžitéhoplnění

4.10.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení§ 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy ododávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakoži zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

4.11.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímudárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřenas rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvykupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupujícíje povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 5.1.      Prodávající dodákupujícímu zboží na adresu kupujícího uvedenou v objednávce, a to prostřednictvím DPD Kurýr firmy Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.,s. p. formou „DPD Private“. Zásilku je možné sledovat pomocí služby sledovánízásilek na adrese https://dpdkuryr.cz. Zanechá-li kupující v kontaktníchúdajích číslo na mobilní telefon, bude ho přepravce informovat o dodávcev den dodání prostřednictvím sms zprávy.

5.2.      Cena za dopravu vč.dobírky (poštovné, expedice, balení a pojistné) činí 141,- Kč zajednu objednávku. U objednávky, jejímž předmět jsou stromky nebo rostlinys kmínkem, činí cena za dopravu vč. dobírky 168,- Kč. Sortiment semínek jezasílán samostatně. Cena za dopravu zásilky semínek činí 79,- Kč.  Konkrétnícena za dopravu vč. dobírky je vždy uvedena v objednávkovém formuláři vewebovém rozhraní obchodu.

5.3.      Zboží objednanéprostřednictvím webového rozhraní obchodu lze osobně vyzvednoutv provozovně prodávajícího Zahradnictví Eden – Jana Nguyenová v Souňově.

5.4.      Kupující je povinenpřevzít zboží při dodání.

5.5.      V případě, že jez důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jinýmzpůsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhraditnáklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojenés jiným způsobem doručení.

5.6.      Při převzetí zboží odpřepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a vpřípadě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

5.7.      Zboží dodává prodávajícíve vhodnou dobu k sázení. Objednané zboží je kupujícímu vždy zasílánov nejbližším vhodném termínu.

5.8.      Odeslání objednanéhozboží kupujícímu se provádí vždy dle aktuální klimatické situace odpovídajícímožnostem bezpečné přepravy a následné výsadby objednaných rostlin. Z těchtodůvodů je možné zasílat (dodávat) zboží - živé rostliny pouze několik týdnův roce.

5.9.      Kupující bere na vědomí,že odeslání objednaného zboží je podmíněno klimatickými podmínkami a nelzepředem určit konkrétní termín dodání či určitou dobu od objednání zboží, cožsouvisí s možností odeslání konkrétního objednaného zboží (příklad: objednávkaz ledna obsahující mimo jiné i teplotně choulostivé rostliny bude expedována ažv průběhu dubna, kdy je možné již zasílat i toto zboží). Kupující neníoprávněn jednostranně určit čas dodání. 

5.10.  Rostliny zasílá prodávající zásadně najednou(pouze ve zvláštních případech může být zásilka rozdělena z množstevního důvodu- poštovné je v takovém případě účtováno pouze za jednu zásilku).Sortiment semínek je zasílán samostatně. Sortiment semínek je odesílán z jinýchexpedičních hal. Proto není technicky možné zaslat semínka ve společné zásilces rostlinami či s jiným sortimentem.

5.11.  Objedná-li kupující současně jak rostliny, kteréje možné zaslat již v polovině března, a současně choulostivější rostliny,které je možné zaslat nejdříve až v průběhu dubna, bude zásilka kupujícímuodeslána až v pozdějším z uvedených termínů.

5.12.  Objednané květinové cibule, trvalky, růže,ovocné dřeviny, keře, jehličiny, popínavé rostliny a rostliny na živé plotyjsou zasílány kupujícímu nejdříve od poloviny měsíce března. Objednávkysemínek jsou zasílány od února v samostatné zásilce.

5.13.  Objednané balkonové rostliny a ovoce, rostlinypro nádoby jsou zasílány kupujícímu v průběhu měsíce dubna (přesný termíndodání tohoto zboží závisí na aktuálním počasí - rostliny choulostivé na nízkéteploty lze zasílat až v odpovídající době).

 5.14.  V případě, že si kupující vzhledem kekonkrétní lokalitě výsadby přeje zaslat rostliny později (lokalita výsadby senachází ve vyšších polohách či v mrazových kotlinách), uvede kupující tutoskutečnost do poznámky v objednávce. Zásilka je odeslána kupujícímu až vechvíli, kdy je možné odeslat všechny kupujícím objednané rostliny;v případě, že rostliny, u nichž je to možné, požaduje kupující zaslatdříve, uvede svou žádost do poznámky v objednávce při vyplňováníobjednávky, objednávka tak může být rozdělena. Za každou takto rozdělenousamostatnou zásilku budou kupujícímu účtovány náklady na dopravu zvlášť. Zaprvní zásilku  bude účtováno poštovné v plné výši, za každou další zásilkuvzniklou rozdělením na vyžádání zákazníka pak bude účtováno poštovné vpoloviční hodnotě.

5.15.  O odeslání zásilky informuje prodávajícíkupujícího na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

5.16.  Nabídka sortimentu eshopu na adrese:"http://zahradnictvi-eden.cz je platná pro nákup prostřednictvím zásilkovéslužby. Tato nabídka neplatí pro nákup v provozovně Zahradnictví Eden -Jana Nguyenová. Nabídka platí do vyčerpání zásob.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1.      Před odesláním je zboží(rostliny) kontrolováno zahradníky prodávajícího. Veškeré cibuloviny, květiny,růže, okrasné dřeviny i ovocné stromky jsou baleny s velkou pečlivostí. Zásilkaživých rostlin je kupujícímu zaslána nejrychlejším možným způsobem. Takkupujícímu rostliny dojdou co nejčerstvější. Kupující bere na vědomí, že ihnedpo obdržení zásilky by měly být rostliny vyjmuty z balíku a ošetřeny v souladus pokyny uvedenými v obsáhlém návodu na pěstování, který je vždy uveden nawebovém rozhraní obchodu u každé rostliny.

6.2.      Kupující bere na vědomí,že dopravou mohou být rostliny pomačkány. Okrasné křoviny, růže a květiny nelzeposuzovat podle momentálního vzhledu. I když jsou bez listů, znamená to pouze,že se nacházejí v době vegetačního klidu. Kořeny jsou ale vždy dobře vyvinuty,což je podmínkou dalšího růstu rostliny.

6.3.      Práva kupujícího zvadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejménaustanoveními § 1914 až 1925 a § 2161 až 2174 a § 2099 až 2117 občanskéhozákoníku.

6.4.      Prodávající odpovídákupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídákupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.4.1.   má zboží vlastnosti, které si stranyujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebovýrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a nazákladě reklamy jimi prováděné,

6.4.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jehopoužití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvyklepoužívá,

6.4.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedenímsmluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podlesmluveného vzorku nebo předlohy,

6.4.4.   je zboží v odpovídajícím množství, mířenebo hmotnosti a

6.4.5.   zboží vyhovuje požadavkům právníchpředpisů.

6.5.      Jestliže dojde připřepravě zboží k poškození balíku, nebo zásilka není kompletní, případnědojde-li k dodání jiného než objednaného zboží, nebo i přes řádnou péčikupujícího se rostliny neujmou, pak může kupující uplatnit práva zuvedených vad.

 

6.6.      Kupující je oprávněnuplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetízboží. To neplatí

6.6.1.   u zboží prodávaného za nižší cenu provadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

6.6.2.   pro opotřebení zboží způsobené jehoobvyklým užíváním,

6.6.3.   u použitého zboží pro vadu odpovídajícímíře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím nebo

6.6.4.   vyplývá-li to z povahy zboží, tj.zejména u kratší životnosti rostlin (například u jednoletých rostlin nebo uletniček), kterou nelze považovat za vadu a nelze ji jako takovou reklamovat

6.7.      Projeví-li se vada vprůběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již připřevzetí.

6.8.      Má-li zboží vady, můžekupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povazevady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupujícípožadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může kupující odstoupit odsmlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vaduodstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstraněnívady.

6.9.   Právo na dodání nového zboží, nebo výměnusoučásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádněužívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovémpřípadě má i právo od smlouvy odstoupit.

6.10. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-liprávo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravuzboží, může požadovat přiměřenou slevu. Právo na přiměřenou slevu má kupující iv případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jehosoučást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravuv přiměřené době nebo že by kupujícímu zjednání nápravy působilo značné obtíže.

6.11.  Vadu je kupující povinen oznámitprodávajícímu (reklamovat) bez zbytečného odkladu, jakmile vadu zjistí, ato písemně na adrese provozovny  prodávajícího: Zahradnictví Eden -Jana Nguyenová, Souňov 58, PSČ 286 01 , popř. v elektronické podoběe-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího: info@zahradnictvi-eden.cz.Stejným způsobem kupující uplatňuje shora popsaná práva z vadného plnění.Reklamuje-li kupující emailem a neobdrží-li do 7 dnů od zaslání reklamačníhoemailu zprávu, je nezbytné kontaktovat prodávajícího telefonicky na tel.čísle: 737 949 644.

6.12.  Případné prodlení s reklamací připokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zbožía může být důvodem k odmítnutí reklamace.

6.13.  V oznámení vady uvede kupující své jméno,příjmení, úplnou adresu jeho bydliště a zákaznické číslo, pokud mu bylopřiděleno, případně telefonní číslo a dobu, kdy je kupující k zastižení. Ureklamovaného zboží kupující uvede objednávkové číslo, název, cenu zboží adůvod reklamace (popis vady, jak se projevuje apod.). Při reklamaci, z níž nenízřejmý důvod reklamace, nebo není uveden druh a množství zboží, není možnéreklamaci vyřídit.

6.14.  Doklad o dodávce zboží (fakturu) si kupujícíuschová v zájmu urychlení vyřízení případné reklamace. Z důvodů posouzeníoprávněnosti reklamace může prodávající požadovat vrácení reklamovaného zbožínazpět. Prodávající z technických důvodů nepřijímá reklamované zbožízaslané na dobírku.

 6.15.  Právo z vadného plnění kupujícímunenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebopokud kupující vadu sám způsobil, např. nesprávnou péčí, anebo při poškozenízboží způsobeném mrazem. 

6.16.  Požadavek na vrácení peněz v případěodstoupení kupujícího od smlouvy z důvodu vadného plnění prodávajícívyřídí pouze proti vrácení zboží. Pro vrácení platby, kterou prodávajícíod kupujícího obdržel, v případě odstoupení kupujícího od smlouvyz důvodu vadného plnění, musí kupující vrátit zboží na shora uvedenouadresu provozovny prodávajícího.

6.17.  Požádá-li o to kupující, potvrdí muprodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jehopovinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo aidentifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jehototožnosti. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem ozakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1.      Kupující nabývávlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2.      Prodávající není vevztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3.      Mimosoudní vyřizovánístížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronickéadresy info@zahradnictvi-eden.cz.Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickouadresu kupujícího.

7.4.      Prodávající je oprávněn kprodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontroluprovádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastíochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodníinspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákonač. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5.      Kupující tímto přebírá nasebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.6.      Kupující bere na vědomí,že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu jsouchráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnoučinnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovatči neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webovérozhraní obchodu.

7.7.      Kupující není oprávněnpři využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programovévybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provozwebového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen vrozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je vsouladu s jeho určením.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1.      Podrobné informace o ochraněosobních údajů naleznete na samostatná stránce: Ochranaosobních údajů 

 

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1.      Podrobné informace opodmínkách a zasílání obchodních sdělení naleznete na samostatné stránce: Podmínkyzasílání novinek.

 

DORUČOVÁNÍ

10.1.  Kupujícímu může být doručováno na adresuuvedenou kupujícím v objednávce.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou nazákladě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budouřešeny příslušnými soudy České republiky.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávajícíprostřednictvím elektronické adresy info@zahradnictvi-eden.cz.Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickouadresu kupujícího.

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícímmůže spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovémpřípadě může kupující (spotřebitel) kontaktovat subjekt mimosoudního řešenísporu, kterým je Českáobchodní inspekce a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézttéž na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporuje rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základěživnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnostipříslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonáváÚřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezenémrozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraněspotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínekneplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovenínastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvícepřibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčenaplatnost ostatních ustanovení.

11.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek jearchivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorovýformulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa prodoručování Souňov 58, 286 01 Čáslav, adresa elektronické pošty pro všeobecnoukomunikaci (e-mail) info@zahradnictvi-eden.cz, telefon 737 949 644.

 

V Souňově, dne 20.5.2018

Zahradnictví Eden na mapě

Zahradnictví Eden

Adresa:
Souňov 58
286 01 Čáslav

Kontaktní informace:
737 949 644
info@zahradnictvi-eden.cz

Otevírací doba

Pondělí 9:00–18:00
Úterý 9:00–18:00
Středa 9:00–18:00
Čtvrtek 9:00–18:00
Pátek 9:00–18:00
Sobota 9:00–16:00
Neděle 9:00–16:00